دانلود آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان مبتدی تا پیشرفته با ترجمه و متن

برچسب هاپرطرفدار ، تک آهنگ

دانلود آهنگ جدید برچسب ها انگلیسی برای تقویت زبان

دانلود رایگان این آهنگ جدید با کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ از دانلود وان موزیک

Download New Music Unknown Artist – English

دانلود آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان برچسب ها

آهنگ Thinking out Loud از Ed Sheeran


When your legs don’t work like they used to before
وقتی پاهای شما مثل قبل کار نمی کند
And I can’t sweep you off of your feet
و من نمی توانم تو را از روی پاهایت جارو کنم
Will your mouth still remember the taste of my love
آیا دهانت هنوز طعم عشق من را به یاد می آورد؟
Will your eyes still smile from your cheeks
آیا چشمانت همچنان از روی گونه هایت می خندد؟
And darling I will be loving you ’til we’re 70
و عزیزم من تا 70 سالگی دوستت خواهم داشت
And baby my heart could still fall as hard at 23
و عزیزم قلب من هنوز هم در 23 سالگی به سختی می افتد
And I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways
و من به این فکر می کنم که چگونه مردم به روش های مرموز عاشق می شوند
Maybe just the touch of a hand
شاید فقط لمس یک دست
Oh me I fall in love with you every single day
وای من هر روز عاشقت میشم
And I just wanna tell you I am
و من فقط می خواهم به شما بگویم که هستم
So honey now
پس عزیزم الان
Take me into your loving arms
مرا به آغوش پر مهرت ببر
Kiss me under the light of a thousand stars
زیر نور هزار ستاره مرا ببوس
Place your head on my beating heart
سرت را بگذار روی قلب تپنده من
I’m thinking out loud
دارم با صدای بلند فکر میکنم
Maybe we found love right where we are
شاید عشق را همان جایی که هستیم پیدا کردیم
When my hair’s all but gone and my memory fades
وقتی موهایم تمام شده و حافظه ام کم رنگ می شود
And the crowds don’t remember my name
و جمعیت نام من را به خاطر نمی آورند
When my hands don’t play the strings the same way, mm
وقتی دست های من سیم ها را یکسان نمی نوازند، میلی متر
I know you will still love me the same
من می دانم که شما همچنان مرا به همان اندازه دوست خواهید داشت
‘Cause honey your soul can never grow old, it’s evergreen
چون عزیزم روحت هرگز پیر نمی شود، همیشه سبز است
Baby your smile’s forever in my mind and memory
عزیزم لبخندت برای همیشه در ذهن و حافظه من ماندگار است
I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways
من به این فکر می کنم که چگونه مردم به روش های مرموز عاشق می شوند
Maybe it’s all part of a plan
شاید همه اینها بخشی از یک برنامه باشد
I’ll just keep on making the same mistakes
من فقط به همین اشتباهات ادامه خواهم داد
Hoping that you’ll understand
به امید اینکه بفهمی
But baby now
ولی عزیزم الان
Take me into your loving arms
مرا به آغوش پر مهرت ببر
Kiss me under the light of a thousand stars
زیر نور هزار ستاره مرا ببوس
Place your head on my beating heart
سرت را بگذار روی قلب تپنده من
I’m thinking out loud
دارم با صدای بلند فکر میکنم
That maybe we found love right where we are, oh
که شاید عشق را در همان جایی که هستیم پیدا کردیم، آه
So baby now
پس عزیزم الان
Take me into your loving arms
مرا به آغوش پر مهرت ببر
Kiss me under the light of a thousand stars
زیر نور هزار ستاره مرا ببوس
Oh darling, place your head on my beating heart
ای عزیزم سرت را بگذار روی قلب تپنده من
I’m thinking out loud
دارم با صدای بلند فکر میکنم
That maybe we found love right where we are
که شاید عشق را در همان جایی که هستیم پیدا کردیم
Oh baby, we found love right where we are (maybe)
اوه عزیزم، ما عشق را در همان جایی که هستیم پیدا کردیم (شاید)
And we found love right where we are
و ما عشق را در همان جایی که هستیم پیدا کردیم

دانلود

 


آهنگ Hello از Adele

Hello, it’s me
سلام من هستم
I was wondering if after all these years you’d like to meet
داشتم فکر می کردم بعد از این همه سال دوست داری با هم آشنا بشیم؟
To go over everything
برای گذشتن از همه چیز
They say that time’s supposed to heal ya, but I ain’t done much healing
آنها می گویند که زمان قرار است شما را شفا دهد، اما من درمان زیادی انجام نداده ام
Hello, can you hear me?
سلام، صدای من را می شنوی؟
I’m in California dreaming about who we used to be
من در کالیفرنیا هستم و در مورد اینکه قبلاً چه کسی بودیم رویا می بینم
When we were younger and free
وقتی جوانتر و آزاد بودیم
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
یادم رفته بود قبل از اینکه دنیا زیر پای ما بیفتد چه حسی داشت
There’s such a difference between us
اینقدر تفاوت بین ما هست
And a million miles
و یک میلیون مایل
Hello from the other side
از طرف دیگر سلام
I must’ve called a thousand times
حتما هزار بار زنگ زدم
To tell you I’m sorry for everything that I’ve done
تا به شما بگویم برای همه کارهایی که انجام داده ام متاسفم
But when I call, you never seem to be home
اما وقتی تماس می‌گیرم، به نظر می‌رسد که هرگز در خانه نیستی
Hello from the outside
سلام از بیرون
At least I can say that I’ve tried
حداقل می توانم بگویم که تلاش کرده ام
To tell you I’m sorry for breaking your heart
برای اینکه بهت بگم متاسفم که قلبت رو شکستم
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
اما مهم نیست، واضح است که دیگر شما را از هم جدا نمی کند
Hello, how are you?
سلام حال شما چطور؟
It’s so typical of me to talk about myself, I’m sorry
این خیلی معمولی است که در مورد خودم صحبت کنم، متاسفم
I hope that you’re well
امیدوارم که خوب باشید
Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?
آیا تا به حال از آن شهر خارج شدید که در آن هیچ اتفاقی نیفتاده باشد؟
It’s no secret that the both of us
این راز نیست که هر دوی ما
Are running out of time
زمان تمام می شود
So hello from the other side (other side)
پس از آن طرف سلام (سمت دیگر)
I must’ve called a thousand times (thousand times)
باید هزار بار (هزار بار) زنگ زدم
To tell you I’m sorry for everything that I’ve done
تا به شما بگویم برای همه کارهایی که انجام داده ام متاسفم
But when I call, you never seem to be home
اما وقتی تماس می‌گیرم، به نظر می‌رسد که هرگز در خانه نیستی
Hello from the outside (outside)
سلام از بیرون (بیرون)
At least I can say that I’ve tried (I’ve tried)
حداقل می توانم بگویم که من تلاش کردم (سعی کردم)
To tell you I’m sorry for breaking your heart
برای اینکه بهت بگم متاسفم که قلبت رو شکستم
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
اما مهم نیست، واضح است که دیگر شما را از هم جدا نمی کند
Ooh (lows, lows, lows, lows), anymore
اوه (کم، پایین، پایین، پایین)، دیگر
(Highs, highs, highs, highs)
(بالا، اوج، اوج، اوج)
Ooh (lows, lows, lows, lows), anymore
اوه (کم، پایین، پایین، پایین)، دیگر
(Highs, highs, highs, highs)
(بالا، اوج، اوج، اوج)
Ooh (lows, lows, lows, lows), anymore
اوه (کم، پایین، پایین، پایین)، دیگر
(Highs, highs, highs, highs)
(بالا، اوج، اوج، اوج)
Anymore (lows, lows, lows, lows)
دیگر (کم، پایین، پایین، پایین)
Hello from the other side (other side)
سلام از طرف دیگر (سمت دیگر)
I must’ve called a thousand times (thousand times)
باید هزار بار (هزار بار) زنگ زدم
To tell you I’m sorry for everything that I’ve done
تا به شما بگویم برای همه کارهایی که انجام داده ام متاسفم
But when I call, you never seem to be home
اما وقتی تماس می‌گیرم، به نظر می‌رسد که هرگز در خانه نیستی
Hello from the outside (outside)
سلام از بیرون (بیرون)
At least I can say that I’ve tried (I’ve tried)
حداقل می توانم بگویم که من تلاش کردم (سعی کردم)
To tell you I’m sorry for breaking your heart
برای اینکه بهت بگم متاسفم که قلبت رو شکستم
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
اما مهم نیست، واضح است که دیگر شما را از هم جدا نمی کند

دانلود

 


آهنگ Let it Be از The Beatles

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
وقتی خودم را در مواقع سختی می بینم، مادر مریم به سراغم می آید
Speaking words of wisdom, let it be
گفتن کلمات حکیمانه، اجازه دهید
And in my hour of darkness she is standing right in front of me
و در ساعت تاریکی من درست روبروی من ایستاده است
Speaking words of wisdom, let it be
گفتن کلمات حکیمانه، اجازه دهید
Let it be, let it be, let it be, let it be
بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد
Whisper words of wisdom, let it be
کلمات حکیمانه را زمزمه کن، بگذار باشد
And when the broken hearted people living in the world agree
و زمانی که افراد دل شکسته که در دنیا زندگی می کنند موافق باشند
There will be an answer, let it be
جوابی خواهد بود، بگذارید باشد
For though they may be parted, there is still a chance that they will see
زیرا اگرچه ممکن است از هم جدا شوند، اما هنوز فرصتی وجود دارد که ببینند
There will be an answer, let it be
جوابی خواهد بود، بگذارید باشد
Let it be, let it be, let it be, let it be
بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد
There will be an answer, let it be
جوابی خواهد بود، بگذارید باشد
Let it be, let it be, let it be, let it be
بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد
Whisper words of wisdom, let it be
کلمات حکیمانه را زمزمه کن، بگذار باشد
Let it be, let it be, let it be, let it be
بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد
Whisper words of wisdom, let it be, be
کلمات حکیمانه را زمزمه کن، بگذار باشد، باشد
And when the night is cloudy there is still a light that shines on me
و وقتی شب ابری است هنوز نوری بر من می تابد
Shinin’ until tomorrow, let it be
بدرخش تا فردا، بگذار باشد
I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me
با صدای موسیقی از خواب بیدار می شوم، مادر مریم به سمتم می آید
Speaking words of wisdom, let it be
گفتن کلمات حکیمانه، اجازه دهید
And let it be, let it be, let it be, let it be
و بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد
Whisper words of wisdom, let it be
کلمات حکیمانه را زمزمه کن، بگذار باشد
And let it be, let it be, let it be, let it be
و بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد، بگذار باشد
Whisper words of wisdom, let it be
کلمات حکیمانه را زمزمه کن، بگذار باشد

دانلود

 


آهنگ My Heart Will Go on از Celine Dion

Every night in my dreams
هر شب در رویاهای من
I see you, I feel you
من تو را می بینم، تو را احساس می کنم
That is how I know you go on
اینطوری میدونم که ادامه میدی
Far across the distance
خیلی دورتر
And spaces between us
و فضاهای بین ما
You have come to show you go on
شما آمده اید تا نشان دهید که ادامه می دهید
Near, far, wherever you are
نزدیک، دور، هر کجا که هستید
I believe that the heart does go on
من معتقدم که قلب ادامه دارد
Once more, you open the door
یک بار دیگر در را باز می کنی
And you’re here in my heart
و تو اینجا در قلب من هستی
And my heart will go on and on
و قلب من ادامه خواهد داد و ادامه خواهد داد
Love can touch us one time
عشق فقط یک بار سراغ آدم میاد
And last for a lifetime
و برای یک عمر ماندگار شود
And never let go ’til we’re gone
و هرگز رها نکن تا زمانی که ما نرویم
Love was when I loved you
عشق زمانی بود که دوستت داشتم
One true time I’d hold to
یک بار واقعی که من باید نگه دارم
In my life, we’ll always go on
در زندگی من ما همیشه ادامه می دهیم
Near, far, wherever you are
نزدیک، دور، هر کجا که هستید
I believe that the heart does go on (why does the heart go on?)
من معتقدم که قلب ادامه دارد (چرا قلب ادامه دارد؟)
Once more, you open the door
یک بار دیگر در را باز می کنی
And you’re here in my heart
و تو اینجا در قلب من هستی
And my heart will go on and on
و قلب من ادامه خواهد داد و ادامه خواهد داد
You’re here, there’s nothing I fear
تو اینجایی، چیزی برای ترسیدن نیست
And I know that my heart will go on
و من می دانم که قلب من ادامه خواهد داد
We’ll stay forever this way
ما برای همیشه اینگونه می مانیم
You are safe in my heart and
تو در قلب من در امان هستی و
My heart will go on and on
قلب من ادامه خواهد داد و ادامه خواهد داد

دانلود

 


آهنگ Mother از Pink Floyd

Mother do you think they’ll drop the bomb
مادر فکر می کنی بمب را می اندازند؟
Mother do you think they’ll like the song
مادر فکر می کنی از آهنگ خوششان بیاید
Mother do you think they’ll try to break my balls
مادر فکر می کنی آنها سعی می کنند توپ های من را بشکنند
Ooooh aah, Mother should I build a wall
اوه اوه، مادر باید دیوار بسازم
Mother should I run for president
مادر باید برای ریاست جمهوری نامزد شوم
Mother should I trust the government
مادر باید به دولت اعتماد کنم
Mother will they put me in the firing line
مادر مرا در خط تیراندازی خواهند گذاشت
Ooooh aah, is it just a waste of time
اوه اوه، آیا این فقط وقت تلف کردن است
Hush now baby don’t you cry
ساکت باش عزیزم گریه نکن
Mama’s gonna make all of your
مامان همه چیزتو درست میکنه
Nightmares come true
کابوس ها به حقیقت می پیوندند
Mama’s gonna put all of her fears into you
مامان تمام ترس هایش را در تو خواهد انداخت
Mama’s gonna keep you right here
مامان تو رو همین جا نگه میداره
Under her wing
زیر بال او
She won’t let you fly but she might let you sing
او نمی گذارد پرواز کنی اما ممکن است بگذارد آواز بخوانی
Mama will keep baby cosy and warm
مادر کودک را دنج و گرم نگه می دارد
Ooooh Babe Ooooh Babe Ooooh Babe
اووووو بیب اوووو بیب
Of course Mama’s gonna help build the wall
البته مامان به ساختن دیوار کمک خواهد کرد
Mother do think she’s good enough for me
مادر فکر می کند او به اندازه کافی برای من خوب است
Mother do think she’s dangerous to me
مادر فکر می کند برای من خطرناک است
Mother will she tear your little boy apart
مادر او پسر کوچک شما را پاره خواهد کرد
Oooh aah, mother will she break my heart
اوه اوه، مادر قلبم را خواهد شکست
Hush now baby, baby don’t you cry
ساکت باش عزیزم، گریه نکن
Mama’s gonna check out all your girl friends for you
مامان همه دوستان دخترت را برایت چک می کند
Mama won’t let anyone dirty get through
مامان اجازه نمی دهد کسی کثیف از آن عبور کند
Mama’s gonna wait up till you come in
مامان منتظر میمونه تا تو بیای داخل
Mama will always find out where
مامان همیشه پیدا خواهد کرد که کجاست
You’ve been
شما بوده اید
Mamma’s gonna keep baby healthy and clean
مامان بچه رو سالم و تمیز نگه میداره
Ooooh Babe Ooooh Babe Ooooh Babe
اووووو بیب اوووو بیب
You’ll always be a baby to me
تو همیشه برای من بچه خواهی بود
Mother, did it need to be so high
مادر، آیا باید آنقدر بالا بود؟

دانلود

 


آهنگ The Scientist از Coldplay

Come up to meet you, tell you I’m sorry
بیا تا ببینمت، بهت بگم متاسفم
You don’t know how lovely you are
نمیدونی چقدر دوست داشتنی هستی
I had to find you, tell you I need you
باید پیدات می کردم، بهت می گفتم بهت نیاز دارم
Tell you I set you apart
بهت بگم جدات کردم
Tell me your secrets and ask me your questions
اسرار خود را به من بگویید و سوالات خود را از من بپرسید
Oh, let’s go back to the start
اوه بزار برگردیم به اول
Running in circles, coming up tails
دویدن در دایره، بالا آمدن دم
Heads on a science apart
سر در یک علم جدا
Nobody said it was easy
هیچ کس نگفت آسان است
It’s such a shame for us to part
خیلی شرم آوره که جدا بشیم
Nobody said it was easy
هیچ کس نگفت آسان است
No one ever said it would be this hard
هیچ کس نگفته که اینقدر سخت است
Oh, take me back to the start
اوه، منو به اول برگرد
I was just guessing at numbers and figures
من فقط اعداد و ارقام را حدس می زدم
Pulling the puzzles apart
جدا کردن پازل ها
Questions of science, science and progress
سوالات علم، علم و پیشرفت
Do not speak as loud as my heart
به اندازه قلب من بلند حرف نزن
But tell me you love me, come back and haunt me
اما به من بگو دوستم داری، برگرد و مرا تعقیب کن
Oh and I rush to the start
اوه و من برای شروع عجله دارم
Running in circles, chasing our tails
دویدن در دایره، تعقیب دم
Coming back as we are
همان طور که هستیم برمی گردیم
Nobody said it was easy
هیچ کس نگفت آسان است
Oh, it’s such a shame for us to part
آه، برای ما شرم آور است که از هم جدا شویم
Nobody said it was easy
هیچ کس نگفت آسان است
No one ever said it would be so hard
هیچ کس هرگز نگفته که اینقدر سخت است
I’m going back to the start
دارم برمیگردم به شروع

دانلود

 


آهنگ Creep از Radiohead

When you were here before
وقتی قبلا اینجا بودی
Couldn’t look you in the eye
نمیتونستم تو چشمات نگاه کنم
You’re just like an angel
تو مثل یک فرشته هستی
Your skin makes me cry
پوست تو مرا به گریه می اندازد
You float like a feather
مثل پر شناور می شوی
In a beautiful world
در دنیایی زیبا
I wish I was special
ای کاش خاص بودم
You’re so fuckin’ special
تو خیلی خاص هستی
But I’m a creep
اما من یک خزنده هستم
I’m a weirdo
من دیوانه هستم
What the hell am I doin’ here?
لعنتی من اینجا چیکار می کنم؟
I don’t belong here
من به اینجا تعلق ندارم
I don’t care if it hurts
برایم مهم نیست که درد داشته باشد
I wanna have control
من می خواهم کنترل داشته باشم
I want a perfect body
من یک اندام کامل می خواهم
I want a perfect soul
من یک روح کامل می خواهم
I want you to notice
من می خواهم شما توجه کنید
When I’m not around
وقتی من نیستم
So fuckin’ special
خیلی خاصه
I wish I was special
ای کاش خاص بودم
But I’m a creep
اما من یک خزنده هستم
I’m a weirdo
من دیوانه هستم
What the hell am I doin’ here?
لعنتی من اینجا چیکار می کنم؟
I don’t belong here
من به اینجا تعلق ندارم
She’s running out the door (run)
او از در بیرون می دود (دویدن)
She’s running out
او دارد تمام می شود
She run, run, run, run
او بدو، بدو، بدو، بدو
Run
اجرا کن
Whatever makes you happy
هرچی که تورو خوشحال میکنه
Whatever you want
هر چی بخوای
You’re so fuckin’ special
تو خیلی خاص هستی
I wish I was special
ای کاش خاص بودم
But I’m a creep
اما من یک خزنده هستم
I’m a weirdo
من دیوانه هستم
What the hell am I doin’ here?
لعنتی من اینجا چیکار می کنم؟
I don’t belong here
من به اینجا تعلق ندارم
I don’t belong here
من به اینجا تعلق ندارم

دانلود

 


آهنگ Shape of My Heart از Sting

He deals the cards as a meditation
او کارت ها را به عنوان مدیتیشن می پردازد
And those he plays never suspect
و آنهایی که او بازی می کند هرگز مشکوک نیستند
He doesn’t play for the money he wins
او برای پولی که می برد بازی نمی کند
He don’t play for respect
او برای احترام بازی نمی کند
He deals the cards to find the answer
او برای یافتن پاسخ، کارت ها را پخش می کند
The sacred geometry of chance
هندسه مقدس شانس
The hidden law of a probable outcome
قانون پنهان یک نتیجه محتمل
The numbers lead a dance
اعداد یک رقص را هدایت می کنند
I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم که بیل ها شمشیر یک سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می دانم که باشگاه ها سلاح جنگی هستند
I know that diamonds mean money for this art
می دانم که الماس برای این هنر به معنای پول است
But that’s not the shape of my heart
اما شکل قلب من این نیست
He may play the jack of diamonds
او ممکن است جک الماس را بازی کند
He may lay the queen of spades
او ممکن است ملکه بیل را بگذارد
He may conceal a king in his hand
او ممکن است پادشاهی را در دست خود پنهان کند
While the memory of it fades
در حالی که خاطره آن محو می شود
I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم که بیل ها شمشیر یک سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می دانم که باشگاه ها سلاح جنگی هستند
I know that diamonds mean money for this art
می دانم که الماس برای این هنر به معنای پول است
But that’s not the shape of my heart
اما شکل قلب من این نیست
That’s not the shape
این شکل نیست
The shape of my heart
شکل قلب من
If I told her that I loved you
اگه بهش بگم دوستت دارم
You’d maybe think there’s something wrong
شاید فکر کنید مشکلی وجود دارد
I’m not a man of too many faces
من آدم خیلی چهره ای نیستم
The mask I wear is one
ماسکی که من می زنم یکی است
But those who speak know nothing
اما آنهایی که صحبت می کنند چیزی نمی دانند
And find out to their cost
و از هزینه آنها مطلع شوید
Like those who curse their luck in too many places
مثل اونایی که خیلی جاها به شانسشون فحش میدن
And those who fear are lost
و کسانی که می ترسند گم شده اند
I know that the spades are the swords of a soldier
می دانم که بیل ها شمشیر یک سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می دانم که باشگاه ها سلاح جنگی هستند
I know that diamonds mean money for this art
می دانم که الماس برای این هنر به معنای پول است
But that’s not the shape of my heart
اما شکل قلب من این نیست
That’s not the shape of my heart
این شکل قلب من نیست
That’s not the shape
این شکل نیست
The shape of my heart
شکل قلب من

دانلود

 


آهنگ Speed of Sound از Coldplay

How long before I get in?
چند وقت قبل از اینکه وارد شوم؟
Before it starts, before I begin?
قبل از شروع، قبل از شروع؟
How long before you decide?
چند وقت قبل از اینکه تصمیم بگیرید؟
Before I know what it feels like?
قبل از اینکه بفهمم چه حسی دارد؟
Where to, where do I go?
به کجا، کجا بروم؟
If you never try, then you’ll never know
اگر هرگز تلاش نکنید، هرگز نخواهید فهمید
How long do I have to climb
تا کی باید صعود کنم
Up on the side of this mountain of mine?
در کنار این کوه من؟
Look up, I look up at night
به بالا نگاه کن، من در شب به بالا نگاه می کنم
Planets are moving at the speed of light
سیارات با سرعت نور در حال حرکت هستند
Climb up, up in the trees
از درختان بالا بروید
Every chance that you get
هر فرصتی که به دست می آورید
Is a chance you seize
فرصتی است که از آن استفاده می کنید
How long am I gonna stand
تا کی قراره بایستم
With my head stuck under the sand?
سرم زیر شن گیر کرده؟
I’ll start before I can stop
قبل از اینکه بتوانم متوقف شوم شروع می کنم
Before I see things the right way up
قبل از اینکه همه چیز را درست ببینم
All that noise, and all that sound
آن همه صدا، و آن همه صدا
All those places I got found
همه اون جاهایی که پیدا کردم
And birds go flying at the speed of sound
و پرندگان با سرعت صوت به پرواز در می آیند
To show you how it all began
تا به شما نشان دهم چگونه همه چیز شروع شد
Birds came flying from the underground
پرندگان از زیر زمین پرواز می کردند
If you could see it then you’d understand
اگه می تونستی ببینیش میفهمی
Ideas that you’ll never find
ایده هایی که هرگز پیدا نخواهید کرد
All the inventors could never design
همه مخترعان هرگز نتوانستند طراحی کنند
The buildings that you put up
ساختمان هایی که شما ساخته اید
Japan and China all lit up
ژاپن و چین همه روشن شدند
The sign that I couldn’t read
نشانه ای که نمی توانستم بخوانم
Or a light that I couldn’t see
یا نوری که نمی توانستم ببینم
Some things you have to believe
بعضی چیزها را باید باور کنید
But others are puzzles, puzzling me
اما دیگران معما هستند و من را متحیر می کنند
All that noise, and all that sound
آن همه صدا، و آن همه صدا
All those places I got found
همه اون جاهایی که پیدا کردم
And birds go flying at the speed of sound
و پرندگان با سرعت صوت به پرواز در می آیند
To show you how it all began
تا به شما نشان دهم چگونه همه چیز شروع شد
Birds came flying from the underground
پرندگان از زیر زمین پرواز می کردند
If you could see it then you’d understand
اگه می تونستی ببینیش میفهمی
Ah, when you see it then you’ll understand
آه، وقتی آن را ببینی آنوقت می فهمی
All those signs, I knew what they meant
تمام آن نشانه‌ها، من می‌دانستم منظورشان چیست
Some things you can invent
بعضی چیزها را می توانید اختراع کنید
And some get made, and some get sent
و برخی ساخته می شوند و برخی ارسال می شوند
Ooh
اوه
Birds go flying at the speed of sound
پرندگان با سرعت صوت به پرواز در می آیند
To show you how it all began
تا به شما نشان دهم چگونه همه چیز شروع شد
Birds came flying from the underground
پرندگان از زیر زمین پرواز می کردند
If you could see it then you’d understand
اگه می تونستی ببینیش میفهمی
Ah, when you see it then you’ll understand
آه، وقتی آن را ببینی آنوقت می فهمی

دانلود

 


آهنگ Shallow از Lady Gaga

Tell me something, girl
یه چیزی بهم بگو دختر
Are you happy in this modern world?
آیا در این دنیای مدرن خوشحال هستید؟
Or do you need more?
یا بیشتر نیاز دارید؟
Is there something else you′re searchin’ for?
آیا چیز دیگری وجود دارد که شما به دنبال آن هستید؟
I′m falling
دارم می افتم
In all the good times, I find myself longin’ for change
در تمام لحظات خوب، خودم را در آرزوی تغییر می بینم
And in the bad times, I fear myself
و در روزهای بد، از خودم می ترسم
Tell me something, boy
یه چیزی بهم بگو پسر
Aren’t you tired trying to fill that void?
آیا از تلاش برای پر کردن این خلاء خسته نشدی؟
Or do you need more?
یا بیشتر نیاز دارید؟
Ain′t it hard keeping it so hardcore?
سخت نیست نگه داشتنش اینقدر هاردکور؟
I′m falling
دارم می افتم
In all the good times, I find myself longing for change
در تمام لحظات خوب، خودم را در آرزوی تغییر می بینم
And in the bad times, I fear myself
و در روزهای بد، از خودم می ترسم
I’m off the deep end, watch as I dive in
من از اعماق زمین خارج شده ام، شیرجه رفتن را تماشا کنید
I′ll never meet the ground
من هرگز زمین را ملاقات نمی کنم
Crash through the surface, where they can’t hurt us
از طریق سطح سقوط کنید، جایی که آنها نمی توانند به ما آسیب برسانند
We′re far from the shallow now
ما اکنون از سطح کم عمق فاصله داریم
In the sha-ha, sha-ha-llow
در شاها، شاها-لو
In the sha-ha-sha-la-la-la-llow
در شا-ها-شا-لا-لا-لالو
In the sha-ha, sha-ha-llow
در شاها، شاها-لو
We’re far from the shallow now
ما اکنون از سطح کم عمق فاصله داریم
Oh, ha-ah-ah
اوه، آه، آه
Ah, ha-ah-ah, oh, ah
آه، آه، آه، آه
Ha-ah-ah-ah
ها-آه-آه
I′m off the deep end, watch as I dive in
من از اعماق زمین خارج شده ام، شیرجه رفتن را تماشا کنید
I’ll never meet the ground
من هرگز زمین را ملاقات نمی کنم
Crash through the surface, where they can’t hurt us
از طریق سطح سقوط کنید، جایی که آنها نمی توانند به ما آسیب برسانند
We′re far from the shallow now
ما اکنون از سطح کم عمق فاصله داریم
In the sha-ha, sha-ha-llow
در شاها، شاها-لو
In the sha-ha-sha-la-la-la-llow
در شا-ها-شا-لا-لا-لالو
In the sha-ha, sha-ha-llow
در شاها، شاها-لو
We′re far from the shallow now
ما اکنون از سطح کم عمق فاصله داریم

دانلود

 


دانلود آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان مبتدی تا پیشرفته

به این آهنگ از 1 تا 5 چه امتیازی می دهید؟

1         2          3          4         5

میانگین امتیاز 2.7 / 5. تعداد آرا: 3

هنوز کسی رای نداده است! اولین نفر باشید!

اهنگ های مشابه برچسب ها

نظرات

نظرات پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد. لطفا نظرات خود را بصورت فارسی تایپ کنید.

  • علی

    درود و صدهزار افرین بر خواننده و اهنگساز و دست اندرکاران دیگر 😅👍 ❤️